• 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 6
 • 5
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 201…

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020

     W warunkach ograniczeń pandemii pożegnaliśmy ostatni rok szkolny w murach ponad 100-letniej "Dwójeczki".     

Więcej...

Najlepszy Absolwent 2019/2020

„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.”  – Vernon Howard      Najlepszym absolwentem naszej szkoły został uczeń klasy VIII c – Szymon Pyrzyński.  ...

Więcej...

Dagmara Chmielecka finalistką wojewódzki…

Dagmara Chmielecka finalistką wojewódzkiego konkursu z języka polskiego

    W  roku szkolnym 2019/2020 uczennice naszej szkoły rozwijające swoje zainteresowania przystąpiły do organizowanego corocznie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku konkursu przedmiotowego z języka polskiego.    Konkurs jest kierowany...

Więcej...

"Uno, due, tre - zabawy z językiem …

"Uno, due, tre - zabawy z językiem włoskim" w ramach innowacji

"Uno, due, tre - zabawy z językiem włoskim" w ramach innowacji     

Więcej...

Szkolne Koło Czytelniczo-Krajoznawcze z …

Szkolne Koło Czytelniczo-Krajoznawcze z wizytą w introligatorni

     20 lutego uczniowie koła czytelniczo – turystycznego zapoznali się ze sztuką introligatorską podczas zajęć organizowanych przez Panią Milenę „Introligatorkę”. Pani Milena wprowadziła nas w tajemnice zawodu introligatora, pokazała...

Więcej...

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

     Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja...

Więcej...

„Shrek – baśń o tolerancji”

     Dnia 6 lutego 2020 r. młodsi  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym, pt. „Shrek – baśń o tolerancji”. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wrocławia.

Więcej...

Przedstawienie "Inny chłopak" …

     Dnia 6 lutego bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyliw spektaklu teatralnym pt. "Inny chłopak, opowieść o tolerancji”. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wrocławia.

Więcej...

Koncert piosenki i poezji patriotycznej

Koncert piosenki i poezji patriotycznej

     30 stycznia 2020 r.  z okazji  100 rocznicy przyłączenia Starogardu do Macierzy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Koncert piosenki  i poezji patriotycznej. W widowisku wiersze...

Więcej...

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Uwaga zmiana terminu rekrutacji !!!

 

Proszę o zapoznanie się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr 153/03/2020

z dnia 24.03.2020 w sprawie zmiany terminu rekrutacji. 

 

ZARZĄDZENIE NR 153/03/2020 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 5061)  w związku z art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 11482) ) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) wraz ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 58/01/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów w tym postępowaniu do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2020/2021:

1) od 04.05.2020 r. do 15.05.2020 r.– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 04.05.2020 r. do 22.05.2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków              o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) 27.05.2020 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 27.05.2020 r. od godz. 13:00 do 05.06.2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 08.06.2020 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów w tym postępowaniu do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański na rok szkolny 2020/2021:

1) od 15.06.2020 r. do 17.06.2020 r.- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) od 15.06.2020 r. do 18.06.2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,1571, 1696 i 1815. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

3) 19.06.2020 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

4) od 19.06.2020 r. od godz. 12:00 do 24.06.2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;

5) 25.06.2020 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

§ 3.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański wraz z treścią uchwały, o której mowa w § 4.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak


ZARZĄDZENIE NR 153/03/2020 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański (plik pdf)


Poprzednie Zarządzenie Prezydenta Miasta Starogard Gdański 

     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/01/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI – pdf pobierz

 

oraz Uchwałą Nr XXXIX/383/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański

 

UCHWAŁA NR XXXIX/383/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI – pdf pobierz

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim informuje, że:

 

 • od 1 marca 2020 r. trwają zapisy dzieci do klas pierwszych zamieszkałych 

           w obwodzie PSP 2.

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji dla dzieci zamieszkałych w obwodzie PSP 2:

 

 1. Zgłoszenie do klasy pierwszej 2020/2021 – pdf pobierz

 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania – pdf pobierz

 

 • od 1 do 17 kwietnia 2020 r. trwać będą zapisy dzieci do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem PSP 2.

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji dla dzieci mieszkających poza obwodem PSP 2:

 

 1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 2020/2021 – pdf pobierz

 2. Oświadczenie w sprawie rodzeństwa – pdf pobierz

 3. Oświadczenie w sprawie zatrudnienia – pdf pobierz

 

Po zakwalifikowaniu kandydatów rodzice wypełniają „Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole” w postaci pisemnego oświadczenia:

      1.  Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole – pdf pobierz

 

 Sekretariat szkoły czynny jest: poniedziałek – czwartek: 08.00 – 15.30, piątek: 08.00 do 14.00.

 

Obowiązek informacyjny RODO:

      1.  Klauzula informacyjna dla kandydatów i rodziców

              – pdf pobierz

      2. Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu

            monitoringu – pdf pobierz

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour