• 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 6
 • 5
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Lekcja pro-live

Lekcja pro-live

     12 maja w naszej szkole gościła pani Marta Wielgosz z Fundacji Małych Stópek, która przeprowadziła zajęcia pro-life w klasie VII c.

Więcej...

Klasa II A na wycieczce do Komendy Powia…

Klasa II A na wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim

     W dniu 5 maja uczniowie klasy II A uczestniczyli w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.     Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z...

Więcej...

Obejrzeliśmy spektakl "Nasz Mikołaj…

Obejrzeliśmy spektakl "Nasz Mikołajek, czyli rzecz o dobrym wychowaniu"

     29 kwietnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć spektakl "Nasz Mikołajek, czyli rzecz o dobrym wychowaniu", który został przedstawiony w kinie "Sokół" przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.

Więcej...

Uczymy się udzielania pierwszej pomocy

Uczymy się udzielania pierwszej pomocy

     W czasie zajęć uczniowie klasy 2a oraz 2c omówili sposoby udzielania pierwszej pomocy. Wyjaśniliśmy sobie jak należy postępować w przypadku skaleczenia, oparzenia, krwotoku z nosa czy zadławienia.

Więcej...

Rozdanie nagród i dyplomów szkolnym konk…

Rozdanie nagród i dyplomów szkolnym konkursie "Przyłapani na czytaniu"

     27 kwietnia w ramach konkursu szkolnego "Przyłapani na czytaniu" rozdaliśmy nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu.      Za najlepsze zdjęcie nagrodę otrzymali Nadia Szymańska i Jakub Knitter, za...

Więcej...

Pierwsze miejsce uczennic naszej szkoły …

Pierwsze miejsce uczennic naszej szkoły w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

     26 kwietnia uczennice naszej szkoły: Dominika Ryś z kl. 4b oraz Agata Ćwiklińska z kl. 4a odebrały w Gdańsku nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu...

Więcej...

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"      Wisława Szymborska        23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji uczniowie klasy 2c...

Więcej...

Światowy Dzień Ziemi w świetlicy szkolne…

Światowy Dzień Ziemi w świetlicy szkolnej

     Z okazji Światowego Dnia Ziemi w świetlicy szkolnej poruszono temat ochrony naszej planety. Uczniowie wspólnie pokolorowali kolorowankę XXL i posiali kwiat i warzywa.

Więcej...

Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych

Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych

     W środę, 13 kwietnia 2022 r., odbył się apel z okazji Świąt Wielkanocnych. Akademię pod przewodnictwem p. Karoliny Krzemińskiej i p. Izabeli Zygmunt przygotowali uczniowie z klas: Ia,...

Więcej...

Akcja charytatywna „Wielkanocna Paczka d…

Akcja charytatywna „Wielkanocna Paczka dla Dzieci z Ukrainy”

     Klasa VII a zainicjowała w szkole wielkopostną akcję charytatywną „Wielkanocna Paczka dla Dzieci z Ukrainy”, które uczęszczają do naszej szkoły.

Więcej...

UWAGA! Egzamin ósmoklasisty - aktualne informacje

 

Aktualne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021/ 2022

I. O egzaminie

 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Jego wyniki będą natomiast brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów. Przeprowadzony zostanie przez trzy kolejne dni:

 

24 maja 2022 r. (wtorek) godz. 9.00– język polski (120 minut)

 

25 maja 2022r. (środa)godz.9.00– matematyka (100 minut)

 

26 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9.00– język obcy nowożytny (90 minut) (Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

 

Termin dodatkowy egzaminu – w drugiej połowie czerwca – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

Przebieg egzaminu:

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. W przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

 

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Wyniki i zaświadczenia:

 

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/


II. Ważne terminy:

 

- do 30.09. 2021r.  – Rodzice składają w szkole deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu

 

- do 15.10.2021 r.  – Rodzice ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu

 

- do 22.11.2021 r. Dyrektor szkoły informuje pisemnie Rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości ucznia

 

- do  26.11.2021r. Rodzice składają oświadczenie  o  korzystaniu/niekorzystaniu  ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu

 

-do 24.02.2022r.Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

- do 10.05.2022r. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września (dotyczy wyboru języka obcego).

 

III. Uprawnienia:

 

1)  Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.

 

2)  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiprzystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

 

Uczniowie, którym przysługuje dostosowanie z uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne

 

WYMAGANY DOKUMENT

GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • słabosłyszący i niesłyszący;
 • słabowidzący i niewidomi;
 • z niepełnosprawnością ruchową;
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z afazją;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

 • z czasową niesprawnością rąk;
 • z przewlekłymi chorobami;
 • chorzy lub niesprawni czasowo.

opinia rady pedagogicznej

 • którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach podstawowych, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

 • uczniowie z chorobami przewlekłymi.

 

Dokumenty uprawniające do skorzystania z dostosowania form lub warunków egzaminu ósmoklasisty należy złożyć do 15 października 2021 r. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie -należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań ogłoszone są w Komunikacie Dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Wybrane informacje nt szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 

 

Uprawnienie do dostosowania

Możliwe sposoby dostosowania

I

Uczniowie

Z niepełnosprawnością

intelektualną

w stopniu

lekkim

 

na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia

specjalnego

 1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia:
  1. przedłużenie czasu
  2. uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych.
  3. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności,  jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

II

Uczniowie

z przewlekłymi

chorobami

 

na podstawie orzeczenia

o potrzebie indywidualnego

nauczania

lubzaświadczeniao stanie zdrowia

wydanegoprzez lekarza

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

2. Dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do specyfiki choroby.

3. Przedłużenie czasu

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie lub czytanie.

 

III

Uczniowie z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera

 

na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia

specjalnego

 1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia: a) przedłużenie czasu, b) uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych).
 2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).
 3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze, jeżeli w toku edukacji zdającyzostał wdrożony do tej formy pracy (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny pracy egzaminacyjnej LUB gdy zdający posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji).
 4. Obecność w sali osoby niezbędnej dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych (osoba ta może być członkiem zespołu nadzorującego).
 5. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia

IV

Uczniowie niesłyszący

Uczniowie słabosłyszący

na podstawie orzeczenia

 o potrzebie kształcenia

specjalnego

 1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia:
  a) przedłużenie czasu
  b) uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych).
  Do arkuszy z języków obcych nowożytnych nie jest dołączana płyta CD.
 2. Zapewnienie w czasie egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem oraz/lub pomocy w obsłudze
  specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
 3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali (zdający rozwiązuje zadania w arkuszu bez zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu).

V

Uczniowie

ze specyficznymi

trudnościami w

uczeniu się,

w tym:

dysleksją, dysgrafią,

dysortografią, dyskalkulią

 

na podstawie opinii poradni

psychologiczno

- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydanej po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej

 

1.Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu

3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).

4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem)

5.Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego(możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej).

6.Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się

 

! Jeżeli w tabeli jest mowa o przedłużeniu czasu na wykonanie zadań z arkusza, oznacza to, że pracę z arkuszem można przedłużyć: z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut, z matematyki – nie więcej niż o 50 minut, z języka obcego – nie więcej niż o 45 minut


Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour