• 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 6
 • 5
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 201…

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020

     W warunkach ograniczeń pandemii pożegnaliśmy ostatni rok szkolny w murach ponad 100-letniej "Dwójeczki".     

Więcej...

Najlepszy Absolwent 2019/2020

„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.”  – Vernon Howard      Najlepszym absolwentem naszej szkoły został uczeń klasy VIII c – Szymon Pyrzyński.  ...

Więcej...

Dagmara Chmielecka finalistką wojewódzki…

Dagmara Chmielecka finalistką wojewódzkiego konkursu z języka polskiego

    W  roku szkolnym 2019/2020 uczennice naszej szkoły rozwijające swoje zainteresowania przystąpiły do organizowanego corocznie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku konkursu przedmiotowego z języka polskiego.    Konkurs jest kierowany...

Więcej...

"Uno, due, tre - zabawy z językiem …

"Uno, due, tre - zabawy z językiem włoskim" w ramach innowacji

"Uno, due, tre - zabawy z językiem włoskim" w ramach innowacji     

Więcej...

Szkolne Koło Czytelniczo-Krajoznawcze z …

Szkolne Koło Czytelniczo-Krajoznawcze z wizytą w introligatorni

     20 lutego uczniowie koła czytelniczo – turystycznego zapoznali się ze sztuką introligatorską podczas zajęć organizowanych przez Panią Milenę „Introligatorkę”. Pani Milena wprowadziła nas w tajemnice zawodu introligatora, pokazała...

Więcej...

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

     Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja...

Więcej...

„Shrek – baśń o tolerancji”

     Dnia 6 lutego 2020 r. młodsi  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym, pt. „Shrek – baśń o tolerancji”. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wrocławia.

Więcej...

Przedstawienie "Inny chłopak" …

     Dnia 6 lutego bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyliw spektaklu teatralnym pt. "Inny chłopak, opowieść o tolerancji”. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wrocławia.

Więcej...

Koncert piosenki i poezji patriotycznej

Koncert piosenki i poezji patriotycznej

     30 stycznia 2020 r.  z okazji  100 rocznicy przyłączenia Starogardu do Macierzy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Koncert piosenki  i poezji patriotycznej. W widowisku wiersze...

Więcej...

Organizacja zajęć w szkole

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz na podstawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku ustala się organizację zajęć  w szkole:

1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa, dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.      Przy wejściach do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dodatkowo pojemniki z płynem rozmieszczone są w całym budynku szkoły.

4.      Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem od strony boiska szkolnego (wejście A, wejście B), zgodnie z przydziałem, który przekazał wychowawca klasy.

5.      Rodzic/opiekun odprowadza (odbiera) dziecko do wejścia szkoły, w razie złych warunków atmosferycznych do przedsionka szatni szkoły.

 • Ucznia /dziecko odprowadza (odbiera) 1 opiekun  z zachowaniem dystansu od  kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz  od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6.    Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów  chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7.      Kontakt z rodzicem/opiekunem odbywa się poprzez telefon, dziennik elektroniczny, Office 365. Natomiast kontakt na terenie szkoły odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefon, e-mail).

 • Interesanci mogą wchodzić na teren szkoły tylko w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, kierując się wyłącznie do sekretariatu lub intendenta.
 • Przesyłki pocztowe, dokumenty, pisma urzędowe i inne materiały składane do szkoły zostaną objęte 2 dniową kwarantanną.

 8.    Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie. Mierzenie temperatury odbywać się będzie tylko w sytuacji mogącej wskazywać na objawy chorobowe u dziecka/ucznia/pracownika/.

 9.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatce znajdującej obok pokoju nauczycielskiego, niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. Następnie postępować zgodnie z obowiązującą w szkole „Procedurą postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną”.

10.    Zajęcia klas I-III odbywają się w wyznaczonej części szkoły (II piętro oraz sala 15).

11.    Uczniowie nie przebywają na pozostałym terenie szkoły za wyjątkiem :

 • korzystania z sali gimnastycznej podczas zajęć wychowania fizycznego,
 • szatni szkolnej podczas przyjścia do szkoły i powrotu do domu,
 • stołówki szkolnej podczas przerw obiadowych,
 • świetlicy szkolnej,
 • sali komputerowej.

12.  Uczniowie klas I-III na przerwę obiadową  zaprowadzani są do stołówki przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. W razie konieczności dzieci korzystają ze świetlicy szkolnej.

13.  Klasy IV – VIII korzystają z pozostałych sal lekcyjnych i pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły z wyłączeniem pomieszczeń klas I-III.

14.  Podczas przerw międzylekcyjnych zaleca się zachowanie dystansu między uczniami , osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych.

Dyrektor szkoły zaleca uczniom noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej.

Rodzic decyduje o noszeniu maseczki przez dziecko w szkole.

 • podczas przerw, / od godz.9:35 / zaleca się w miarę możliwości pogodowych przebywanie uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

15.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

16.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu zostają ograniczone  ćwiczenia i gry kontaktowe.

17.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

18.  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć zostaną zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

19.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce/pudełku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

20.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

21.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

 • Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostaną wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

22.  Ustala się Regulamin Korzystania z posiłków w stołówce szkolnej.

23.  Po zakończonej lekcji uczniowie pojedynczo i z zachowaniem odpowiedniego dystansu opuszczają salę lekcyjną.

24.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

25.  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

26.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

27.  Zostaną ustalone zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole.

28.  Zostaną ustalone zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

29.  Współpraca z pielęgniarką szkolną pozostaje na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem zapisów sanitarnych.

30.  Źródełka wody pitnej znajdujące się na terenie szkoły zostają wyłączone.

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour